2019... Muss Es Sein Es Muss Sein

vrijdag 3 juli 2009

N*A*O*'s Questions aux belgicistes (V) : Wilders-Daerden één strijd ?

N*A*O*, de Naamloze Achter Ons, vraagt zich als Belgisch surrealist af of Wilders – Daerden als één strijd kan beschouwd worden ?

-1-

Bij de dood van Karel van Miert herinnert de Naamloze Achter Ons de woorden van Hugo Camps in De Morgen : “Ik hoor nu aandoenlijke en laffe in memoriams uitgesproken door Willy Claes, Louis Tobback, Freddy Willockx en andere zelfverklaarde maagden van de toenmalige SP.  Zij allen wisten natuurlijk van de dubieuze partijfinanciering (de Agusta- en Dassault-zaak). Maar alleen Carla Galle moest hangen. Na de stalinistische poging tot likwidatie wou Van Miert nooit nog met Louis Tobback samen in een auto zitten. Willy Claes werd gemeden als netelkoorts. Willockx kreeg nog antwoord aan de telefoon, maar niet van harte. Voor Karel kwam het grootste verraad nog van zijn opvolger, Frank Vandenbroucke. (..) Vroeg Van Miert naar Vandenbroucke en een nooit geziene kots kwam u tegemoet. (..) Mogen Claes, Tobback, Willockx en anderen wegblijven op de begrafenis van Karel van Miert. Frank Vandenbroucke moet zelfs een straatverbod worden opgelegd.” (24 juni 2009)

Het zou N*A*O* niet verwonderen dat Van Miert van het laddertje gesprongen is met zijn gedachten bij de nakende ontmoeting met al deze pipo’s “onder” Caroline Gennez.

Heeft Camps dan niet over de hele lijn gelijk en betekende het vertrek van Van Miert naar Europa geen definitieve breuk met het “socialisme”, dat samen met de media bleef kakken op bijvoorbeeld het Vlaams Blok, maar er nooit aan herinnerde dat een narcist als Willy Claes veroordeeld werd voor corruptie en ons ter schande maakte en moest aftreden als secretaris van de NAVO ?

Wat de socialistische leugenaars ook beweren, Van Miert was dit nooit vergeten !

Tot zover over het Vlaamse “socialisme”…

-2-

Het Waals-nationalisme dat zich op degoutante wijze “socialisme” noemt (zie : N*A*O*’s Questions aux belgicistes IV) vraagt niets buiten het handhaven van de voor Wallonië voordelige status quo en accepteert daarom niet dat Vlaanderen wel iets zou vragen.

De Vlaamse haiku schrijvende premier Van Rompuy moet partij kiezen voor het Waals-nationalisme om zijn goedbetaalde job te behouden en noemt daarom de Vlaamse ambities “vechtfederalisme” (Kamer van Volksvertegenwoordigers, 25 juni 2009).

Is het dan niet logisch dat op dat moment de Vlaamse politici doorhebben dat het politiek-economische gewicht verschoven is van België naar de regio’s en meer bepaald naar Vlaanderen, dat zich dus zo “assertief” mogelijk wil opstellen ?

België gaat duidelijk ten onder aan het Waalse of beter anti-Vlaamse “vechtfederalisme”.

De Europese Commissie verwierp de Belgische begroting wegens “gebrek aan transparantie (informatie), afwezigheid van bezuinigingen, geen zicht op wat de deelstaten uitvoeren” (hetgeen alleen geldt voor Wallonië en de Franstalige Gemeenschapsregering, met Daerden als financieminister).

België heeft proportioneel de grootste staatsschuld in Europa.

België heeft de hoogste belastingen per inwoner in Europa.

België heeft de laagste pensioenen voor niet-ambtenaren in Europa.

België is het enige land in Europa waar het ambtenarenaantal de laatste tien jaar met 87.000 (12,2 %) aangroeide.

In België betaalt een Vlaming een derde meer belasting dan een Franstalige.

In België wordt het anti-discriminatie denken enkel tegen Vlamingen toegepast.

In België wordt niets ondernomen om de vergrijzing op te vangen en verzet Wallonië zich tegen het optrekken van de pensioenleeftijd, hetgeen uniek is in Europa.

Voor de Naamloze moet Vlaanderen niet noodzakelijk onafhankelijk worden, maar hij vindt wel dat tegen de Waalse anti-Vlaamse vechtregering een echte Vlaamse vechtregering in stelling gebracht moet worden.

-3-

Van de drie Vlaamse geuzenpartijen LDD, N-VA en Vlaams Belang, was deze laatste bij uitstek een arbeiderspartij. Maar is ze dat nog steeds ?

Het was te verwachten dat het VB bij de recentste verkiezingen achteruit zou gaan en niet meer het stemmenaantal van 2004 zou halen, dat toen het gevolg was van de veroordeling van de partij wegens racisme, waarvoor slechts in extremis een rechter kon gevonden worden, zodat sommigen er een Waalse zet achter vermoedden om Vlaanderen te discrediteren.

Toch is de achteruitgang van het VB groter dan verwacht !

Is dat omdat het VB onvoldoende bezig is met de eventuele nationale en internationale consequenties van de splitsing van België, of onvoldoende compromissen wil sluiten, zodat veel stemmen naar het meer pragmatische N-VA gingen ?

En/of komt het doordat het VB in tegenstelling tot N-VA naast het Vlaams-nationalisme  nog een tweede hoofdthema heeft,  namelijk het vreemdelingen-vraagstuk ?

(Zoals LDD naast zijn Vlaams-nationalisme ook bezig is met de liberale problematiek.)

Of heeft het VB te weinig de arbeiders aangesproken, die nood hebben aan een Vlaamse volksstaat om hen te beschermen tegen de europeanisering en de globalisering, die enkel het kapitaal bevoordeligen ?

Bij onze noorderburen deed Geert Wilders met zijn machtige Circassische haardos  (zie : N*A*O*’s ‘Patafysica (I) ) dat wel !

Over zijn Partij voor de Vrijheid leest men dat zij op cultureel en etnisch vlak “als rechts valt te bestempelen, maar op economisch vlak linkser wordt. De voormalige liberale politicus Wilders is op deze terreinen duidelijk van mening veranderd.” Wilders is bezig met de crisis en snapt dat de arbeider “linkse economische politiek wil vertolkt zien door cultureel rechtse politici.” (De Groene Amsterdammer, 19 juni 2009)

In Vlaanderen heeft het VB dat blijkbaar nog niet door.

In Wallonië speelt Daerden de rol van Wilders : maar dan buiten bewustzijn !

-4-

Het vreemdelingenvraagstuk blijft niettemin actueel. Het nieuwste hoofddoekenverbod bijvoorbeeld in het Antwerpse atheneum. De Naamloze A.O. is daar politiek gezien niet tegen, maar vindt de maatregel anderzijds hopeloos te laat of zelfs naast de kwestie.

Psychologisch gezien immers is er niets tegen een hoofddoek, maar wel tegen ‘concentratiescholen’, hetgeen echter een verantwoordelijkheid is die niet alleen bij het onderwijs ligt, maar jaren geleden bij de Belgische politici, zodat opnieuw de vraag rijst of het niet opnemen van deze verantwoordelijkheid geen  Waalse zet was om uiteindelijk  Vlaanderen te discrediteren ?

Te laat of niet te laat, ‘politiek’ gezien is er niets tegen het nieuwe hoofddoekenverbod, zeker als men weet dat imam Taouil, met zijn hoge stemmetje, met andere woorden als een krijsend varken, minutenlang de scholieren “Allah Akbar” liet roepen en voorstander blijkt te zijn van de “harde aanpak” van autochtonen door allochtonen. (De Standaard, 26 juni 2009)

Zeker ook omdat een moslima zelf verklaarde dat de hoofddoek symbool staat voor “de islamitische expansie die door een goddelijke hand wordt gestuurd.” (De Morgen, 26 juni 2009)

En nog zekerder als men weet dat de Turkse eerste minister Erdogan zijn dochters in Amerika laat studeren omdat de hoofddoek ook verboden is op de Turkse universiteiten.

-5-

N*A*O* wil graag tornen aan de achterhaalde stelling dat Vlaanderen ‘rooms’ zou zijn en Wallonië ‘sos’.

Niets is minder waar. Tegenwoordig is Wallonië pro koningshuis en dus katholiek.

De Naamloze vindt hiervoor bewijs in het feit dat Vlaanderen in 2009 slechts één kandidaat-priester ter wijding aanbiedt, terwijl het minder bevolkte Wallonië er negen voordraagt ? (De Tijd, 3 juli 2009)

-6-

N*A*O* wil bovendien meegeven dat ook Walen collaboreerden.

Waarom denkt u anders dat het aan striptekenaar Hergé gewijde museum in Louvain-la-Neuve met geen woord rept over zijn activiteiten tijdens de oorlogsjaren ?

-7-

Vindt u niet dat het stilaan tijd wordt de rol van de Amerikaanse ambassade in de terugkeer van het belgicistische CD&V in het centrum van de Belgische macht te onderzoeken ?

Waarom anders werd Amerika beloond met een minister van defensie die de Amerikaanse belangen boven de Belgische plaatst en niets moet weten van de Vlaamse pacifistische traditie (à la Van Miert) die solidair is met volkeren die strijden voor hun onafhankelijkheid ?

De Naamloze Achter Ons geeft toe dat het Afghaanse nationalisme in handen is van het afgrijselijke Talibanregime, maar ziet daarin toch geen reden om Belgische troepen te sturen, aangezien België ook geen troepen stuurt naar China en aangezien Gabon een bevriend land blijft…

De Belgische generaal op rust Francis Briquemont vraagt trouwens in La Libre Belgique : “Comment en sortir au plus vite ? (..) Parce que l’utilisation massive et souvent brutale de la force ne sert à rien sinon à dresser les populations contre ceux qui l’utilisent.”

Net als N*A*O*’s windhond zijn de Afghanen een fier volk dat nooit of te nimmer een vreemde bezetting heeft aanvaard  en er altijd tegen heeft gestreden tot de overwinning !

-8-

Voor de Naamloze A.O. bestaat er geen tegenstelling tussen wiet blowen en politiek.

Nochtans is de kloof tussen politiek en volk waanzinnig groot geworden, aangezien in de blow-stad Amsterdam op 7 juni 2009 de partij van de Nederlandse premier Balkenende met minder dan 5 % van de stemmen minder scoorde dan… de Partij voor de Dieren !

Wordt het daarom geen tijd de leidende politieke klasse te vervangen ?

Aldus vroeg N*A*O* zich af,

‘Hoe onwetender hoe dogmatischer (V)’,

Beersel, 3 juli 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten