2019... Muss Es Sein Es Muss Sein

zaterdag 16 mei 2009

N*A*O*'s Questions aux belgicistes (II)

N*A*O*, de naamloze achter ons, wil gerust surrealist en Belgisch unionist zijn, maar behoeft daartoe enkele bijkomende antwoorden van belgicisten, wie hij reeds zeven maal drie, dus éénentwintig vragen stelde, waarop nog geen antwoord kwam, zodat hij er evengoed nog zeven bij kan stellen :

-1-

In N*A*O*’s vorige ‘Questions aux belgicistes’ (14 IV 2009) werd er melding van gemaakt dat alvast de Duitse pers België beschouwt als een Frans aanhangsel. Diezelfde week berichtte de Vlaamse Knack dat wijlen Hugo Schiltz ervan overtuigd was dat de Franse geheime dienst geïnfiltreerd was in het anti-Egmontkomitee en dus volgens de VU-politicus medeverantwoordelijk was voor de extreme verkiezingsnederlaag van zijn partij in 1978. Paranoïa of niet, in elk geval beweerde opnieuw diezelfde week Le Soir dat de Franse geheime dienst effectief aanwezig was in België ten tijde van ‘Leuven-Vlaams’ omdat De Gaulle toen serieus overwoog om in België tussenbeide te komen.

De vraag is nu of Frankrijk ooit iets zou riskeren om een zonder Vlaanderen verpauperd Wallonië en een Brussel, dat geen hoofdstad meer zou zijn, noch van Vlaanderen, noch van België, noch van Europa, in handen te krijgen ?

-2-

Vorige keer (14 IV 2009) vroeg N*A*O* zich eveneens af of het immobilisme van de Belgische regering niet kon leiden tot het eventueel Vlaamse (maar waarom ook niet Belgische) verlangen naar een ‘sterke man’. Hitler was immers ook het product van de vorige grote wereldcrisis.

In de Knack van 1 april laatstleden is in elk geval de directeur van de Nationale Bank erg bezorgd over de besluiteloosheid van de regering Van Rompuy. In De Tijd van 4 april ’09 zegt een lid van de London School of Economics dat onze leiders het echt niet meer weten. Het enige wat onze politici deden was het Belgische kroonjuweel Fortis aan BNP Paribas verkopen, het weigeren van hulp aan het Vlaamse kroonjuweel KBC en daarnaast enkele wereldreisjes maken, onderandere om het Amerikaans federalisme te bestuderen in de Grand Canyon.

Omdat net zoals niet lang geleden Verhofstadt ten onrechte beweerde dat België een ‘golden share’ kreeg bij de verkoop van Electrabel aan Suez, ook nu Van Rompuy verkeerdelijk zegt dat de Belgische staat in ruil voor zijn bereidheid om Fortis aan BNP Paribas te verkopen een belangrijke aandeelhouder zou worden, maar uiteindelijk slechts 10% van de aandelen krijgt (tegen 20% voor Frankrijk), vraagt N*A*O* zich af of onze politici nu al dan niet écht Franse vazallen zijn ?

-3-

De Naamloze vroeg zich vorige keer al af waartoe de voorlopig al 76 miljoen euro kostende deelname van de Belgische militairen aan de NATO-operaties in Afghanistan eigenlijk dient, zeker nadat hij in de Knack (van 25 III 2009) las dat professor Biscop van ‘Egmont’ (sic), het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen te Brussel, stelt : “We moeten nu realistisch zijn en toegeven dat de kans verkeken is om er in Afghanistan iets van te maken.”

N*A*O* vraagt zich af of de Belgische steun opgevat moet worden als een zoenoffer van de Franse president Sarkozy, die in reactie op Obama’s pleidooi voor een kernwapenvrije wereld in Praag zei dat de Obama-speech alleen bedoeld was “à améliorer l’image des Etats-Unis,” waar Europa zich dus niks van moet aantrekken, zodat het draagvlak voor de Franse FORCE DE FRAPPE NUCLÉAIRE niet zou verschrompelen ?

-4-

In zijn vorige uitzending stelde N*A*O* vragen bij de politieke veroordeling door de Belgische Kamer van een niet-politieke uitspraak van paus Benedictus XVI over aids-bestrijding.

Meer en meer begint men te beseffen dat België problematisch geworden is in Rome. Zelfs de vrijzinnige MR-Senaatsvoorzitter De Decker is serieus geambeteerd. (Hij wil namelijk De Gucht opvolgen op Buitenlandse Zaken…)

Naar aanleiding van deze affaire vraagt N*A*O* zich af of de CD&V, die zich unaniem achter deze motie tegen de paus schaarde, haar christelijke identiteit niet kwijtspeelde, nadat ze al haar Vlaamse verkiezingsbeloften verloochende ? Waar moet de CD&V-kiezer nu op stemmen ?

-5-

Zoals de Naamloze Achter Ons vorige keer zijn twijfels uitte over het Belgische vreemdelingenbeleid, waarvan hij suggereerde dat het eerder gericht was op de toename van het aantal Franssprekenden in België, dan op het welzijn van allochtonen en autochtonen, heeft hij nu vragen bij het toekennen van het voordeel van de twijfel aan de nieuwe Zuid-Afrikaanse president Zuma door een notoir belgicist als Tom Lanoye.

N*A*O* herinnert eraan dat Jacob Zuma vier vrouwen heeft, één keer aangeklaagd werd voor verkrachting, vindt dat een vrouw met een kort rokje “erom vraagt,” 783 keren aangeklaagd werd wegens korruptie en “Bring Me My Machine Gun” als lijflied heeft. In Terzake zei Tom Lanoye dat Zuma ons misschien nog positief kan verrassen. Zonder twijfel !

N*A*O* vraagt zich af of Toms liefde voor het nieuwe Zuid-Afrika mag beschouwd worden als een herhaling van de Nederlandstalige “broederband” met de Boeren van de jaren 1900, zij het dan dat de broeders inmiddels van kleur verschoten ?

-6-

Is België een failliete natie, als men weet dat zijn autonijverheid naar het buitenland verhuist, zowel zijn energie- (Suez) als zijn kredietbron (Paribas) in Franse handen zijn, de sociale zekerheid 2,5 miljard euro personeels- en bedrijfskosten heeft, en een afgeschafte ‘medische dienst’ van de rijkswacht nog steeds degoutant veel onkosten vraagt ?

-7-

Is België een tweetalige natie, als men weet dat een pas opgerichte denktank over de toekomst van België Engels als voertaal hanteert, de burgemeester van Elsene Franstalige openluchtconcerten organiseert, maar klassieke Klara-concerten te luidruchtig vindt en een gratis darmkankeronderzoek in het Brusselse gewest niet voor Nederlandstaligen bestemd is ?

Aldus vroeg N*A*O*,

‘Hoe onwetender hoe dogmatischer (II)’,

Luik, 29 april 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten